اسفند ۴, ۱۳۹۱

هفت پیکر (قسمت دوم)

هفت یعنی کمال عدد شش نزد حکما عددی تام است وقتی اصل عدد را که یک است با آن جمع کنیم هفت که عدد کامل است […]