بهمن ۲۷, ۱۳۹۱

تلفن همراه (۱)

  یک دهه پس از ظهور تلفن همراه در جهان ایران نیز در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵در صدد استفاده از این سرویس بر امد و با بررسی هایی […]