بهمن ۲۷, ۱۳۹۱

هفت پیکر (قسمت اول)

    این شاهکاربا ۵۱۳۶  بیت به سال ۵۹۳ سروده شده است.   این منظومه تاریخ و افسانه را در خود دارد. قصه ای زیبا و […]