اسفند ۴, ۱۳۹۱

هفت پیکر(قسمت سوم)

هفت دور طواف درمراسم حج باید هفت بارفاصله بین صفا و مروه را طی کرد و هفت مرتبه باید دورخانه خدا طواف کرد.این هفت بار طواف […]